แบบฟอร์มการลงทะเบียน

คำชี้แจง : กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน


คำนำหน้าชื่อที่จะใช้แสดงในใบประกาศนียบัตร
อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว พ.ศ. 2560

ค้นหา
กรุณากรอกทะเบียนโรงงาน! ไม่พบเลขทะเบียนโรงงาน
ระบบเรียนออนไลน์ รองรับบราวเซอร์ Google Chrome Version 87.0.4280.88, Firefox 83.0, Safari Version 13.1.2 ขึ้นไป ปิด